مهد کودک آیگین فيروزآباد

کودکان امروز آیگین آینده سازان فردا

 

 

مهدکودک به چه دردی می خورد؟
بسیاری از مادران وپدران باشنیدن اسم مهدکودک یادوالدین کارمند می افتندوتصور می کنندمهدکودک جایی است که می توانند فرزندانشان را برای چند ساعت به افرا دی بسپارند وخودشان به کارشان برسند.اما در یک کلام باید گفت مهدکودک صرفا جایی نیست که سرپرستی کودکانتان را بپذیرید بلکه جایی است برای آموزش واجتماعی شدن او.
در گفت وگو با دکتر سیمافردوسی ،روانشناس وعضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی ،کوشیده ایم در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنیم
 خانم دکتر!شماسپردن کودکان به مهدکودک را تایید می کنیدیا خیر؟
بهتر است کودکان تا پایان 2سالگی در محیط خانواده ونزد والدین خودباشند.احساس امنیت روانی اولیه ووابستگی های عاطفی بایدبه صورت صحیح وطبیعی در خانواده شکل بگیرد . از این سن به بعد کودکان به تجربه های اجتماعی نیز نیاز دارند.ارتباط با همسالان وآموختن بسیاری از مفاهیم رامی توان از طریق اجتماع وهمسالان برای فرزندان مهیا کرد.رشداجتماعی کودک، نحوه ارتباط با دیگران ویادگیری زبان ودرک مفاهیم کلامی وغیرکلامی دریک مهدکودک خوب که از معیارهای لازم برای رشداجتماعی وکلامی کودکان برخوردار باشد،ضروری به نظر می رسد.در یک مهدکودک برنامه کودکان ازنظم خاصی برخوردار می شود.برنامه خواب وخوراک آنها به طورمنظم از قاعده خاصی پیروی می کند.همچنین آموزش بسیاری از مطالب که ممکن است مادر،در منزل به صورت پراکنده یابه طورغیرعلمی به فرزندش بیاموزد،درمهدکودک به صورت منظم وروشمند درجمع وبه صورت گروهی آموخته می شود.به طور کلی کودک دراین مرحله برای سال های آینده که باید ساعت های بیشتری راازخانه دور باشد،آماده می شود
 چراباید فرزندانمان رابه مهدکودک بفرستیم؟
کودکانی که به مهدکودک می روند،زمینه رشداجتماعی شان فراهم می شودودرتعاملات اجتماعی شکل می گیرند.بسیاری از رفتارهایی که کودکان در خانه نیاموخته اند،درجای دیگری به نام مهدکودک می آموزند.رفتارهای منفی یارفتارهایی که چندان مثبت یا جامعه پسند نیستند،درمهدکودک کم رنگ می شوند.به این ترتیب کودکان مجموعه ای از رفتارها واطلاعات مفیدی را در مهدکودک می آموزندوازطرف دیگررفتارهای بدی که آموخته انددرمهدکودک باروش های خاصی که وجوددارد ،تعدیل می شوند.رشدکلامی درمهدکودک اهمیت زیادی دارد.تحقیقات نشان می دهد کودکانی که به مهدکودک رفته اند،درمقایسه با کودکانی که به مهدنرفته اند،ازواژه های بیشتری استفاده می کنندونحوه ارتباطشان با دیگران دیگران راحت تراست،بنابراین یک مهدکودک خوب بامعیارهای بهداشتی وتربیتی قابل قبول تاثیرزیادی دررشدروانی کودک دارد.
  چه تحقیقاتی درمورد مهدکودک فرزندمان بایدانجام دهیم؟
درمهدکودک ،مربیان وظیفه بسیارمهمی برعهده دارند.زیرا نقش جانشین مادررابرای کودک ایفامی کنندوباتوجه به این تعریف،مربی باید بتوانداضطراب کودک را تخفیف بدهدوبه اوامنیت بدهدواورا کنترل کند.بنابراین لازم است درباره شخصیت ونحوه رفتار مربیان واینکه تاچه حدی قادر هستندنقش جایگزین مادررا ایفاکنند،تحقیق کنیم.خلاصه اینکه اگرمهدکودکی دارای ویژگی های لازم باشدوتنهاازکودک نگهداری نکند،بلکه به نیازهای اوتوجه داشته باشدورشد کودک وشرایط فردی اورادرنظربگیردودرباره برنامه خواب ،بازی ،تغذیه،استراحت کافی وفعالیت هایی که متناسب سن کودک باشد،تدابیرلازم اندیشیده باشدومحیط امنی برای کودکان ایجادکند،می توان پیشنهادکردکه والدین حتمافرزندشان رابه چنین مهدکودکی بسپارند
   والدین کودکانی که به مهدکودک می روندباید چه نکاتی را رعایت کنند؟
والدین این کودکانبایدفرزندشان رابه موقع ازمهدکودک تحویل بگیرند.اگرکودک مدتی را درمهدچشم به راه آمدن والدین بماند،دچارنوعی هیجان می شودکه برایش آزاردهنده است وشایدبه این فکربیفتدکه فراموشش کرده اندودیگردنبالش نخواهندآمد.این نگرانی کودک اهمیت زیادی داردوبایداز بروز آن جلوگیری کرد.بنابراین باید کودک رابه موقع به مهدبسپاریم وبه موقع اورا تحویل بگیریم.تمام کودکان درابتدای رفتن به مهدکودک قدری اظهارناراحتی می کنند.درچنین صورتی باکمک مربیان وروش های صحیح رفتاردرمانی می توان این کودکان راآماده کرد وآنهارا راضی کردکه چندساعتی ازمادرخوددورباشند.رفتن کودکان به آمادگی نیز بسیارمهم ودرمراحل رشدکودک بسیارموثراست واورابرای ورودبه دبستان آماده می سازد.کودکانی که دوره آمادگی راگذرانده اندبرای ورودبه دبستان بسیارمهیاترهستندوآموزش های رسمی و غیررسمی که برایشان درنظرگرفه شده به رشداجتماعی ومهارت های حرکتی آنها کمک بسیارزیادی خواهدکرد.
 
نوشته شده در دوشنبه نهم آبان ۱۳۹۰ساعت 1:1 توسط مهد کودک آیگین فيروزآباد |